ΕΤΑΙΡΕΙΑ

RAMOS AE (ΑΦΜ 999848380)

Στατιστικά

Η εταιρεία μας από το 2013 έχει ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες Συμβάσεις προμηθειών Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ , ΜΚΟ και Διεθνών οργανισμών.

2018
2017
2016
2015
2014
2013

Λίγα λόγια για την εταιρεία μας

Κύρια επαγγελματική δραστηριότητα μας,  είναι η εκτέλεση και παράδοση διαφόρων προμηθειών, η  παροχή υπηρεσιών  και η υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων,  σε διεθνείς οργανισμούς,  ΜΚΟ, αλλά και σε όλους εν γένει τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως για παράδειγμα Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ. Η παρακαταθήκη που γεφυρώνει ουσιαστικά το αρχικό επιχειρείν με το σύγχρονο έχει συντελέσει στην έμπνευση και τη δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος χειρισμού  του συνόλου της διαδικασίας των προμηθειών.
Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στα:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΑΕ&ΕΠΕ).
Τράπεζα  Πληροφοριών ΔΗΜΟΣNET.
ΠΟΜΙΔΑ.
Πιστοποιημένος Προμηθευτής του Ο.Η.Ε.
Πιστοποιημένος Προμηθευτής του ΝΑΤΟ
Πιστοποίημένη από τον Φορέα Tuv Austria Hellas σύμφωνα με τα ακόλουθα  πρότυπα EN ISO 9001: 2008, EN ISO 14001: 2004,OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801: 2008.

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Mελέτη των όρων των διακηρύξεων,διερεύνηση νομιμότητας των όρων, σύνταξη φακέλων για συμμετοχή σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες και εξασφάλιση της τήρησης της νόμιμης διαδικασίας κατά την εκτέλεσης μιας σύμβασης.

PROJECT MANAGERS

Διαχειριστές Έργου, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση και εκτέλεση της προμήθειας από την ανάθεση έως και την παράδοση των ειδών. Εξειδικευμένοι και πολύπειροι, πρόθυμοι να προσφέρουν σε κάθε στάδιο της προμήθειας.

BUYERS

Διαχειριστές των προμηθευόμενων υλικών, ο οποίοι συμμετέχουν στην έρευνα αγοράς με σκοπό τη συμφωνία των προς προμήθεια ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της εκάστοτε μελέτης.

LOGISTICS

Διαχείριση των παραδοτέων ειδών, αποθήκευση, καταγραφή, σήμανση, έλεγχος ποιότητας,μεταφορά, παράδοση.

AFTER SALES MANAGERS

Υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση της Αναθέτουσας Αρχής από την παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών έως το χρόνο λήξης της παρεχόμενης εγγύησης.

FINANCIALS

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσίων και Λογιστηρίου,υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των προμηθειών και την διαχείριση των αμοιβών των συμβάσεων.

QUALITY CONTROL

Έλεγχος της ποιότητας (καταλληλότητα, αποδοτικότητα, κ.λπ.) των παρεχόμενων υλικών υπηρεσιών.
Καταγραφή του αποτελέσματος της υπηρεσίας, αξιολόγηση, διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών κατά ISO.